Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

system_modliteb_a_viry [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Knihy ======
 +[[system_modliteb_a_viry:​1.Kniha]]
 +
 +[[system_modliteb_a_viry:​2.Kniha]]
 +
 +[[system_modliteb_a_viry:​3.Kniha]]
 +
 +[[system_modliteb_a_viry:​4.Kniha]]
 +
 +
 +====== Obecně o víře ======
 +===== Věřit či nevěřit? =====
 +Každý tvor ve světě Manawydanu má nějaký vztah k víře, respektive k bohům. V zásadě existují dva postoje - věřící a bez víry. Bytost, jež má jasno, který bůh je pro ni ten pravý, kterého bude vzývat a u něj hledat zastání, je věřící v konkrétního boha (třeba věřící v Helma). Jako bez víry je označován ten, kdo existenci bohů sice bere jako reálnou, nepopírá ji, ale žádného boha neuctívá. Extrémním a ojedinělým jevem je ateista. Ten tvrdí, že žádní bohové ani nejsou, natož aby pro něj měli nějaký význam. Ateisty jsou kupříkladu magické bytosti, což pramení z odvěkého vzájemného odporu víry a magie. Stav své víry si postava volí při svém zrodu. Později jej může měnit s pomocí kněží.
 +
 +
 +===== Z poustevníka veleknězem a zpět, aneb věřící z povolání =====
 +Nejnižším stupněm je poustevník. Ten ještě nemá (může, ale nemusí mít) zvolenou určitou víru. Jako takový dokáže používat mantry (modlitby) všech bohů, ale pouze ty nejslabší,​ označované jako poustevnické.
 +
 +Kněží mají tendenci sdružovat se do řádů.
 +
 +Poustevník,​ který si zvolí svou víru a vstoupí do řádu, se stává akolytou. Akolyta je novic řádu, jakoby "kněz na zkoušku"​. Obdrží svůj symbol a ten mu umožní přístup k modlitbám adekvátním jeho novému postavení. Modlí se a modlí, pomáhá nebo škodí a hledí si zalíbit se svému bohu a veleknězi, který ho po čase může povýšit na kněze. V tom případě, už jako plnohodnotný člen řádu, dostane svatý symbol, ovládá i těžší modlitby a může jménem svého boha přijímat nové věřící. Symbol i svatý symbol jsou svázány s jejich majitelem a přijít o ně by pro něj mohlo být velmi nebezpečné;​ bez symbolu má kněz schopnosti pouze poustevnické.
 +
 +Mezi kněžími a bohem stojí pouze velekněz. Případně velekněží,​ protože větší řády si mohou zvolit velekněží více. Nejvyšší představený věřících má kromě možnosti přijímat nové věřící i možnost věřící propouštět bez rizika zatracení. Řídí činnost řádu, členy přijímá, povyšuje, naopak vyřizuje žádosti kněží a akolytů o propuštění do stavu poustevnického,​ v nutném případě i z řádu vykazuje. Z velké části rozhoduje o zatracení, může jej na věřícího uvalit i z něj sejmout, tedy pokud se bůh nerozhodne jinak. Odznakem moci velekněze je relikvie. Obřadným předáním relikvie se také předává postavení velekněze.
 +
 +Ani poustevník,​ který si zvolí svého boha, ale nechce svázat svůj život s řádem, se nemusí nutně loučit jaksi s kariérním postupem. Přímo jeho bůh se může rozhodnout svému věrnému následovníku udělit titul potulného kazatele (obdoba akolyty) a následně potulného kněze. Takový kněz má pak výhody, jako by byl v řádu tohoto boha, včetně symbolu, který mu dá bůh sám.
 +
 +
 +===== Všude, kde je moc, je důvod se bát =====
 +Hostinský vám nenaleje. Lapka vás oškube. Bůh vás zatratí. Bohové jsou mocní. My smrtelníci jsme tu od toho, abychom v ideálním případě plnili jejich vůli, nestavěli se proti ní… nebo radši nebyli moc vidět. Co je to zatracení? Boží trest za vaše prohřešky.
 +Zatracení má pět stupňů. Nejčastěji je udělováno za změnu nebo opuštění víry, použití mantry jiného boha nebo samotnou rozdílností přesvědčení kněze od přesvědčení boha…
 +
 +**Stupeň první** - Opomíjení. Takový varovně vztyčený prst. Bůh se prostě na člověka čas od času lidově řečeno vykašle. Pokud kněz sesílá pozitivní modlitbu na opomíjeného,​ nastává 20% šance na selhání. Pokud je opomíjen sám kněz, má o 20 % menší šanci na sesílání všech modliteb.
 +
 +**Stupeň druhý** - Přehlížení. Boží prst občas udělá i tytyty. Funguje jako Opomíjení,​ pouze postih se zvyšuje na 50 %.
 +
 +**Stupeň třetí** - Ignorování. Jak název napovídá, bůh vás už vůbec nebere na vědomí. Na ignorovanou osobu nelze seslat pozitivní modlitbu, ignorovaný kněz se musí spokojit s modlitbami poustevnickými.
 +
 +**Stupeň čtvrtý** - Zatracení. Bůh si postavy už zase všímá - naneštěstí! Bytost je pronásledována hněvem boha. Její Meditace a Magická odolnost proti modlitbám jsou sníženy na polovinu, síla, obratnost a inteligence na tři čtvrtiny. Je-li zatraceným kněz, je automaticky vyloučen z řádu a nemůže sesílat žádnou modlitbu boha, který jej zatratil.
 +
 +**Stupeň poslední** - Klatba. Nalijme si čistého vína - tohle je průšvih. A pořádný! Dovednosti a vlastnosti postavy jsou ještě jednou sníženy o stejný díl oproti čtvrtému stupni. Selžou všechny pozitivní modlitby všech bohů. Kněz si nevymodlí nic u žádného boha. A vůbec, před takovým bohem, si už jeden nemůže být jistý ničím!
 +
 +Zatracení je možno snížit nebo odstranit podle závažnosti koupením odpustků, modlitbou Vykoupení nebo hrdinským činem ve jménu boha. Nejjistější je ale vždy prevence.
 +
 +
 +====== Jak se Modlit ======
 +Kněz sesílá své modlitby pomocí Mantry.
 +
 +Každá Mantra má část povinnou a část volnou.
 +
 +
 +**Povinná část Mantry:**
 +
 +Každá Mantra začíná oslovením boha, následované čárkou a mezerou.
 +
 +Pak následuje povinná část uvedená u modlitby.
 +
 +
 +**Nepovinná část Mantry:**
 +
 +Zbytek Mantry může hráč doplnit podle svého. Na seslanou modlitbu nemá žádný vliv, ale vypovídá to o RP hráče.
 +
 +
 +**Příklad:​** (podtržené části jsou nepovinné)
 +
 +Modlitba stvoř vodu:
 +
 +Helme, uhas žízeň __naši.__
 +
 +ale klidně i Helme, uhas žízeň __mou ať můžu nadále velebit jméno tvé__... nebo Helme, uhas žízeň __protože pivo nám došlo.__
 +
 +Lloth, dej mi sílu __ať nepřátele tvé rozdrtím.__
 +
 +Gruumshi, zraň smrtelně __každého smrdutého elfa!__
 +
 +
 +**Je NUTNÉ dodržet správný tvar oslovení boha:**
 +
 +Helme, Corellone, Lloth, Moradine, Jondalo, Gruumshi (k Glittergoldovi se nelze modlit)
 +
 +
 +====== Přístup k modlitbám ======
 +**Přístup kněze k různě obtížným modlitbám je dán:**
 +
 +  - Meditací: Výše skillu ovlivňuje přístup do jednotlivých Kapitol.
 +  - Knězovo bohem: Modlitba je prosba o pomoc, směřovaná na knězova boha. Pokud se bůh vyžívá v krveprolití,​ těžko bude podporoval léčivé modlitby.
 +  - Postavením kněze v organizaci, pracovně ji nazýváme Řád. Vyšší postavení v organizaci zaručuje přístup k lepším zdrojům (tajné knihovny řádu, tajemství vyšších postů atd. - to vše je RP důvod, ne systémový!) a tím k lepším modlitbám.
 +
 +
 +**Ad 2) - Sféry vlivu bohů:**
 +Následující popis by vám měl pomoci s výběrem boha, kterého budete vzývat.
 +Knězovo přesvědčení musí odpovídat přesvědčení boha. **(zatím nefunkční)**
 +
 +**Ad 3) - postavení kněze:**
 +Kněží mají tendenci sdružovat se do Řádů. Řády mají svoji strukturu a tomu odpovídající postavení kněze.
 +
 +
 +**Postavení kněze:**
 +
 +  * Poustevník je kněz bez řádu. Má velice omezený přístup k modlitbám (pouze tzv. Poustevnické modlitby), ale může zato vzývat libovolného boha.
 +
 +  * Akolyta, Kněz a Velekněz. Toto jsou postavení v Řádu, podle jejich důležitosti. Čím lepší, tím lepší modlitby jsou dostupné.
 +
 +  * Potulný Kazatel, Potulný Kněz. Pamatujeme i na kněze kteří nechtějí patřit k Řádům. Pokud jsou ve své Víře pevní, bůh si je vyvolí za své Kazatele/​Kněze a dá jim lepší přístup k modlitbám.
 +
 +
 +====== Bohové ======
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Helm]] – Opatrovník**
 +
 +**Vyznává:​** Požehnání +1, Avatar +1, Manipulační modlitby +2
 +
 +**Nesnáší:​** Přímé zranění -1, Prokletí -1
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Corellon_Larethian|Corellon Larethian]] – Vědoucí**
 +
 +**Vyznává:​** Nepřímá léčba +2, Nepřímé zranění +1
 +
 +**Nesnáší:​** Prokletí -1
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Lloth]] – Skrytá hrozba**
 +
 +**Vyznává:​** Nepřímé zranění +2, Prokletí +2, Avatar +1
 +
 +**Nesnáší:​** Přímá léčba -2, Přímé zranění -1
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Moradin]] – Síla jedince**
 +
 +**Vyznává:​** Přímá léčba +2, Přímé poškození +2
 +
 +**Nesnáší:​** Požehnání -2
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Garl_Glittergold|Garl Glittergold]] – Skrytý válečník**
 +
 +**Vyznává:​** Manipulační modlitby +2, Prokletí +1
 +
 +**Nesnáší:​** Přímé zranění -1
 +
 +  * Garla nelze uctívat, jeho sféry zájmu jsou spíše symbolické.
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Jondala]] – Ochránkyně života**
 +
 +**Vyznává:​** Léčení +2, Oživování +2
 +
 +**Nesnáší:​** Destrukce -2
 +
 +
 +**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Gruumsh]] – Krutý válečník**
 +
 +**Vyznává:​** Přímé zranění +3
 +
 +**Nesnáší:​** Nepřímá léčba -1, Duchovní sféra -1
 +
 +<ifauth @admin, @gm>​**[[system_modliteb_a_viry_:​bohove:​Shar]] – Paní noci**
 +
 +**Vyznává:​** Nepřímé zranění +2, Nepřímá léčba +1, Prokletí +1, Manipulační modlitby +2, Sebeproměna +2
 +
 +**Nesnáší:​** Přímá léčba -2, Přímé zranění - 2</​ifauth>​
 +
 +
 +  * Pokud bůh vyznává/​nesnáší celou sféru, vztahuje se jeho vliv na všechny její podsféry.
 +====== Sféry, podsféry a modlitby, které do nich spadají ======
 +===== Sféra Léčení =====
 +  * podsféra Přímé léčby (všechny modlitby léčící přímo životy ...)
 +
 +  * podsféra Nepřímé léčby (léčení jedů, nemocí, regenerace ...)
 +
 +  * podsféra Požehnání (bonusy do atributů, skillů nebo odolností, Požehnání ...)
 +
 +
 +===== Sféra Destrukce =====
 +  * podsféra Přímého zranění (všechny modlitby působící přímé zranění ...)
 +
 +  * podsféra Nepřímého zranění (otravy, strach ...)
 +
 +  * podsféra Prokletí (postihy do atributů, skillů nebo odolností, Prokletí ...)
 +
 +
 +===== Sféra Duchovní =====
 +  * podsféra Oživování (oživovací modlitby)
 +
 +  * podsféra Vyvolání Avatara (někde zkráceně Avatar)
 +
 +  * podsféra Sebeproměny
 +
 +  * podsféra Manipulační (světlo, stvoření vody, čištění jídla/​vody,​ ochrana před fyzickými útoky atd.)
 +
 +
 +====== Symboly ======
 +Kněz není schopen seslat jiné než poustevnické modlitby bez svého Symbolu.
 +
 +Symbol obdrží při vstupu do Řádu, nebo při zvolení potulným Kazatelem.
 +
 +Symbol může být téměř cokoliv, většinou jde o předmět zvolený Řádem.
 +
 +
 +====== Klíč dostupnosti modliteb ======
 +**Přístup kněze k různě obtížným modlitbám je ovlivněn:​**
 +
 +  - Výší dovednosti meditace.
 +
 +  - Postavením v řádu.
 +
 +  - Zaměřením vyznávaného boha.
 +
 +
 +Existují 3 sféry modliteb - sféra léčení (přímá i nepřímá léčba, požehnání),​ sféra destrukce (přímé a nepřímé zranění, prokletí) a sféra duchovní (oživování,​ sebeproměny,​ přivolání avatara, manipulace). Každá modlitba je zařazena do alespoň jedné z podsfér. Každý bůh je svou povahou jiný, a tudíž preferuje jinou sféru a jinou sféru odmítá. Kněží pak mají usnadněn přístup k bohem podporovaným mantrám, naopak vymodlit si bohem zavrhovanou věc může být až nemožné.
 +
 +
 +**Šance na úspěšné seslání závisí:**
 +
 +  - Opět na jeho meditaci.
 +
 +  - Na náročnosti modlitby.
 +
 +  - Na stupni zatracení.
 +
 +  - Na koncentraci - přítomnost na bojišti nebo dokonce přímo v boji kněze rozptyluje.
 +
 +
 +**Účinnost modlitby může dále modifikovat ještě:**
 +
 +  - Postoj boha k víře cíle - například nepřeje bytostem bez víry, ateisty přímo perzekuuje, stejně tak věřící ve vyloženě dobré/zlé bohy a naopak u něj mají protekci jeho věrné ovečky.
 +
 +  - Posiluje-li kněz své modlitby ve prospěch dobra/zla (v souladu s přesvědčením boha), pak záleží na přesvědčení cíle (bonus při stejném, nebo naopak postih při opačném).
 +
 +
 +**Základ:​**
 +
 +**Poustevník:​** Ovládá pouze Poustevnické modlitby.
 +
 +**Akolyta (má Symbol):** Ovládá Triviální modlitby. (až po obtížnost 0)
 +
 +**Kněz (má Svatý symbol):** Ovládá Triviální a Lehké a Obtížné modlitby. (až po obtížnost 2)
 +
 +**Velekněz (má Relikvii):​** Ovládá téměř všechny modlitby. (až po obtížnost 4)
 +
 +
 +Tento základ ale nemusí platit vždy - ještě se zde uplatní sféry vlivů:
 +
 +Sféry vlivu pomáhají (nebo naopak zhoršují) obtížnost modliteb které daný stupeň kněze ovládá.
 +
 +Např. Jondalin Akolyta zvládne i těžší Léčivé a Oživovací modlitby, než jen Triviální. Na druhou stranu má problémy i s většinou Triviálních destrukčních modliteb. (Jondala podporuje Léčení/​Oživování,​ nemá ráda Destrukci)
 +
 +
 +====== Doplňky ======
 +Novinkou je možnost seslat i takové modlitby, které kvůli sférám vlivu boha a postavení v řádu nemůžete seslat.
 +
 +Modlitby které jsou příliš obtížné se posunou o 2 knihy výš za každou úroveň obtížnosti,​ kterou nezvládnete. (= horší šance na seslání; předtím nešly seslat vůbec) ​
 +
 +
 +**Objasnění pojmu PEN:**
 +
 +Některé modlitby mají jako doplňkový skill PEN. PEN je systém který umožňuje knězi nadstandardně posílit jednu skupinu modliteb na úkor druhé.
 +
 +
 +Základem PENu je dovednost Víra.
 +
 +Doplňkem PENu je dovednost Astrální rovina, která zvyšuje účinek pozitivních modliteb (PENP) a snižuje účinek negativních modliteb (PENN).
 +
 +Doplňkem PENu je dovednost Nekromancie,​ která zvyšuje účinek negativních modliteb (PENN) a snižuje účinek pozitivních modliteb (PENN).
 +
 +Pozitivní modlitby jsou např. léčení a posilování,​ negativní modlitby jsou např. prokletí a zranění.
 +
 +
 +Kněz si musí vybrat svou cestu - zda se bude věnovat dobru (Astrální rovina) nebo zlu (Nekromancie). Tím že si zvolí jednu z dovedností si navždy zablokuje druhou.
 +
 +Pochopitelně se může rozhodnout že zůstane neutrální,​ a že dovedností Astrální rovina a Nekromancie nevyužije. ​
 +
 +**Skillcapy Nekromancie a Astrální roviny pro jednotlivé bohy:**
 +
 +Corellon; Helm; Jondala: Astrální rovina - 100, Nekromancie - 0\\
 +Gruumsh; Lloth: Astrální rovina - 0, Nekromancie - 100\\
 +Moradin; základní kněz (asi kněz dosud bez zvolené víry): Astrální rovina - 100, Nekromancie - 100
 +
 +
 +**Kněz a boj:**
 +  * boj ruší kněze v soustředění,​ kněz má v boji postih na úspěch seslání modlitby
 +
 +  * plošné modlitby (např. Požehnání,​ Prokletí) berou ohled na Partu a víru (v boha nikoliv skill) - např. Požehnání je sesláno na všechny v zasažené oblasti, kdo jsou s knězem v partě nebo věří ve stejného boha. Prokletí zase zasáhne ty co nejsou v partě a věří v jiného boha.
 +
 +
 +**Kněz a zbroj:**
 +  * Zbroj neomezuje kněze v modlení. (omezuje pouze kouzlení kouzelníka)
 +