Knihy

Obecně o víře

Každý tvor ve světě Manawydanu má nějaký vztah k víře, respektive k bohům. V zásadě existují dva postoje - věřící a bez víry. Bytost, jež má jasno, který bůh je pro ni ten pravý, kterého bude vzývat a u něj hledat zastání, je věřící v konkrétního boha (třeba věřící v Helma). Jako bez víry je označován ten, kdo existenci bohů sice bere jako reálnou, nepopírá ji, ale žádného boha neuctívá. Extrémním a ojedinělým jevem je ateista. Ten tvrdí, že žádní bohové ani nejsou, natož aby pro něj měli nějaký význam. Ateisty jsou kupříkladu magické bytosti, což pramení z odvěkého vzájemného odporu víry a magie. Stav své víry si postava volí při svém zrodu. Později jej může měnit s pomocí kněží.

Nejnižším stupněm je poustevník. Ten ještě nemá (může, ale nemusí mít) zvolenou určitou víru. Jako takový dokáže používat mantry (modlitby) všech bohů, ale pouze ty nejslabší, označované jako poustevnické.

Kněží mají tendenci sdružovat se do řádů.

Poustevník, který si zvolí svou víru a vstoupí do řádu, se stává akolytou. Akolyta je novic řádu, jakoby „kněz na zkoušku“. Obdrží svůj symbol a ten mu umožní přístup k modlitbám adekvátním jeho novému postavení. Modlí se a modlí, pomáhá nebo škodí a hledí si zalíbit se svému bohu a veleknězi, který ho po čase může povýšit na kněze. V tom případě, už jako plnohodnotný člen řádu, dostane svatý symbol, ovládá i těžší modlitby a může jménem svého boha přijímat nové věřící. Symbol i svatý symbol jsou svázány s jejich majitelem a přijít o ně by pro něj mohlo být velmi nebezpečné; bez symbolu má kněz schopnosti pouze poustevnické.

Mezi kněžími a bohem stojí pouze velekněz. Případně velekněží, protože větší řády si mohou zvolit velekněží více. Nejvyšší představený věřících má kromě možnosti přijímat nové věřící i možnost věřící propouštět bez rizika zatracení. Řídí činnost řádu, členy přijímá, povyšuje, naopak vyřizuje žádosti kněží a akolytů o propuštění do stavu poustevnického, v nutném případě i z řádu vykazuje. Z velké části rozhoduje o zatracení, může jej na věřícího uvalit i z něj sejmout, tedy pokud se bůh nerozhodne jinak. Odznakem moci velekněze je relikvie. Obřadným předáním relikvie se také předává postavení velekněze.

Ani poustevník, který si zvolí svého boha, ale nechce svázat svůj život s řádem, se nemusí nutně loučit jaksi s kariérním postupem. Přímo jeho bůh se může rozhodnout svému věrnému následovníku udělit titul potulného kazatele (obdoba akolyty) a následně potulného kněze. Takový kněz má pak výhody, jako by byl v řádu tohoto boha, včetně symbolu, který mu dá bůh sám.

Hostinský vám nenaleje. Lapka vás oškube. Bůh vás zatratí. Bohové jsou mocní. My smrtelníci jsme tu od toho, abychom v ideálním případě plnili jejich vůli, nestavěli se proti ní… nebo radši nebyli moc vidět. Co je to zatracení? Boží trest za vaše prohřešky. Zatracení má pět stupňů. Nejčastěji je udělováno za změnu nebo opuštění víry, použití mantry jiného boha nebo samotnou rozdílností přesvědčení kněze od přesvědčení boha…

Stupeň první - Opomíjení. Takový varovně vztyčený prst. Bůh se prostě na člověka čas od času lidově řečeno vykašle. Pokud kněz sesílá pozitivní modlitbu na opomíjeného, nastává 20% šance na selhání. Pokud je opomíjen sám kněz, má o 20 % menší šanci na sesílání všech modliteb.

Stupeň druhý - Přehlížení. Boží prst občas udělá i tytyty. Funguje jako Opomíjení, pouze postih se zvyšuje na 50 %.

Stupeň třetí - Ignorování. Jak název napovídá, bůh vás už vůbec nebere na vědomí. Na ignorovanou osobu nelze seslat pozitivní modlitbu, ignorovaný kněz se musí spokojit s modlitbami poustevnickými.

Stupeň čtvrtý - Zatracení. Bůh si postavy už zase všímá - naneštěstí! Bytost je pronásledována hněvem boha. Její Meditace a Magická odolnost proti modlitbám jsou sníženy na polovinu, síla, obratnost a inteligence na tři čtvrtiny. Je-li zatraceným kněz, je automaticky vyloučen z řádu a nemůže sesílat žádnou modlitbu boha, který jej zatratil.

Stupeň poslední - Klatba. Nalijme si čistého vína - tohle je průšvih. A pořádný! Dovednosti a vlastnosti postavy jsou ještě jednou sníženy o stejný díl oproti čtvrtému stupni. Selžou všechny pozitivní modlitby všech bohů. Kněz si nevymodlí nic u žádného boha. A vůbec, před takovým bohem, si už jeden nemůže být jistý ničím!

Zatracení je možno snížit nebo odstranit podle závažnosti koupením odpustků, modlitbou Vykoupení nebo hrdinským činem ve jménu boha. Nejjistější je ale vždy prevence.

Jak se Modlit

Kněz sesílá své modlitby pomocí Mantry.

Každá Mantra má část povinnou a část volnou.

Povinná část Mantry:

Každá Mantra začíná oslovením boha, následované čárkou a mezerou.

Pak následuje povinná část uvedená u modlitby.

Nepovinná část Mantry:

Zbytek Mantry může hráč doplnit podle svého. Na seslanou modlitbu nemá žádný vliv, ale vypovídá to o RP hráče.

Příklad: (podtržené části jsou nepovinné)

Modlitba stvoř vodu:

Helme, uhas žízeň naši.

ale klidně i Helme, uhas žízeň mou ať můžu nadále velebit jméno tvé… nebo Helme, uhas žízeň protože pivo nám došlo.

Lloth, dej mi sílu ať nepřátele tvé rozdrtím.

Gruumshi, zraň smrtelně každého smrdutého elfa!

Je NUTNÉ dodržet správný tvar oslovení boha:

Helme, Corellone, Lloth, Moradine, Jondalo, Gruumshi (k Glittergoldovi se nelze modlit)

Přístup k modlitbám

Přístup kněze k různě obtížným modlitbám je dán:

 • Meditací: Výše skillu ovlivňuje přístup do jednotlivých Kapitol.
 • Knězovo bohem: Modlitba je prosba o pomoc, směřovaná na knězova boha. Pokud se bůh vyžívá v krveprolití, těžko bude podporoval léčivé modlitby.
 • Postavením kněze v organizaci, pracovně ji nazýváme Řád. Vyšší postavení v organizaci zaručuje přístup k lepším zdrojům (tajné knihovny řádu, tajemství vyšších postů atd. - to vše je RP důvod, ne systémový!) a tím k lepším modlitbám.

Ad 2) - Sféry vlivu bohů: Následující popis by vám měl pomoci s výběrem boha, kterého budete vzývat. Knězovo přesvědčení musí odpovídat přesvědčení boha. (zatím nefunkční)

Ad 3) - postavení kněze: Kněží mají tendenci sdružovat se do Řádů. Řády mají svoji strukturu a tomu odpovídající postavení kněze.

Postavení kněze:

 • Poustevník je kněz bez řádu. Má velice omezený přístup k modlitbám (pouze tzv. Poustevnické modlitby), ale může zato vzývat libovolného boha.
 • Akolyta, Kněz a Velekněz. Toto jsou postavení v Řádu, podle jejich důležitosti. Čím lepší, tím lepší modlitby jsou dostupné.
 • Potulný Kazatel, Potulný Kněz. Pamatujeme i na kněze kteří nechtějí patřit k Řádům. Pokud jsou ve své Víře pevní, bůh si je vyvolí za své Kazatele/Kněze a dá jim lepší přístup k modlitbám.

Bohové

Helm – Opatrovník

Vyznává: Požehnání +1, Avatar +1, Manipulační modlitby +2

Nesnáší: Přímé zranění -1, Prokletí -1

Corellon Larethian – Vědoucí

Vyznává: Nepřímá léčba +2, Nepřímé zranění +1

Nesnáší: Prokletí -1

Lloth – Skrytá hrozba

Vyznává: Nepřímé zranění +2, Prokletí +2, Avatar +1

Nesnáší: Přímá léčba -2, Přímé zranění -1

Moradin – Síla jedince

Vyznává: Přímá léčba +2, Přímé poškození +2

Nesnáší: Požehnání -2

Garl Glittergold – Skrytý válečník

Vyznává: Manipulační modlitby +2, Prokletí +1

Nesnáší: Přímé zranění -1

 • Garla nelze uctívat, jeho sféry zájmu jsou spíše symbolické.

Jondala – Ochránkyně života

Vyznává: Léčení +2, Oživování +2

Nesnáší: Destrukce -2

Gruumsh – Krutý válečník

Vyznává: Přímé zranění +3

Nesnáší: Nepřímá léčba -1, Duchovní sféra -1

 • Pokud bůh vyznává/nesnáší celou sféru, vztahuje se jeho vliv na všechny její podsféry.

  Sféry, podsféry a modlitby, které do nich spadají

 • podsféra Přímé léčby (všechny modlitby léčící přímo životy …)
 • podsféra Nepřímé léčby (léčení jedů, nemocí, regenerace …)
 • podsféra Požehnání (bonusy do atributů, skillů nebo odolností, Požehnání …)
 • podsféra Přímého zranění (všechny modlitby působící přímé zranění …)
 • podsféra Nepřímého zranění (otravy, strach …)
 • podsféra Prokletí (postihy do atributů, skillů nebo odolností, Prokletí …)
 • podsféra Oživování (oživovací modlitby)
 • podsféra Vyvolání Avatara (někde zkráceně Avatar)
 • podsféra Sebeproměny
 • podsféra Manipulační (světlo, stvoření vody, čištění jídla/vody, ochrana před fyzickými útoky atd.)

Symboly

Kněz není schopen seslat jiné než poustevnické modlitby bez svého Symbolu.

Symbol obdrží při vstupu do Řádu, nebo při zvolení potulným Kazatelem.

Symbol může být téměř cokoliv, většinou jde o předmět zvolený Řádem.

Klíč dostupnosti modliteb

Přístup kněze k různě obtížným modlitbám je ovlivněn:

 • Výší dovednosti meditace.
 • Postavením v řádu.
 • Zaměřením vyznávaného boha.

Existují 3 sféry modliteb - sféra léčení (přímá i nepřímá léčba, požehnání), sféra destrukce (přímé a nepřímé zranění, prokletí) a sféra duchovní (oživování, sebeproměny, přivolání avatara, manipulace). Každá modlitba je zařazena do alespoň jedné z podsfér. Každý bůh je svou povahou jiný, a tudíž preferuje jinou sféru a jinou sféru odmítá. Kněží pak mají usnadněn přístup k bohem podporovaným mantrám, naopak vymodlit si bohem zavrhovanou věc může být až nemožné.

Šance na úspěšné seslání závisí:

 • Opět na jeho meditaci.
 • Na náročnosti modlitby.
 • Na stupni zatracení.
 • Na koncentraci - přítomnost na bojišti nebo dokonce přímo v boji kněze rozptyluje.

Účinnost modlitby může dále modifikovat ještě:

 • Postoj boha k víře cíle - například nepřeje bytostem bez víry, ateisty přímo perzekuuje, stejně tak věřící ve vyloženě dobré/zlé bohy a naopak u něj mají protekci jeho věrné ovečky.
 • Posiluje-li kněz své modlitby ve prospěch dobra/zla (v souladu s přesvědčením boha), pak záleží na přesvědčení cíle (bonus při stejném, nebo naopak postih při opačném).

Základ:

Poustevník: Ovládá pouze Poustevnické modlitby.

Akolyta (má Symbol): Ovládá Triviální modlitby. (až po obtížnost 0)

Kněz (má Svatý symbol): Ovládá Triviální a Lehké a Obtížné modlitby. (až po obtížnost 2)

Velekněz (má Relikvii): Ovládá téměř všechny modlitby. (až po obtížnost 4)

Tento základ ale nemusí platit vždy - ještě se zde uplatní sféry vlivů:

Sféry vlivu pomáhají (nebo naopak zhoršují) obtížnost modliteb které daný stupeň kněze ovládá.

Např. Jondalin Akolyta zvládne i těžší Léčivé a Oživovací modlitby, než jen Triviální. Na druhou stranu má problémy i s většinou Triviálních destrukčních modliteb. (Jondala podporuje Léčení/Oživování, nemá ráda Destrukci)

Doplňky

Novinkou je možnost seslat i takové modlitby, které kvůli sférám vlivu boha a postavení v řádu nemůžete seslat.

Modlitby které jsou příliš obtížné se posunou o 2 knihy výš za každou úroveň obtížnosti, kterou nezvládnete. (= horší šance na seslání; předtím nešly seslat vůbec)

Objasnění pojmu PEN:

Některé modlitby mají jako doplňkový skill PEN. PEN je systém který umožňuje knězi nadstandardně posílit jednu skupinu modliteb na úkor druhé.

Základem PENu je dovednost Víra.

Doplňkem PENu je dovednost Astrální rovina, která zvyšuje účinek pozitivních modliteb (PENP) a snižuje účinek negativních modliteb (PENN).

Doplňkem PENu je dovednost Nekromancie, která zvyšuje účinek negativních modliteb (PENN) a snižuje účinek pozitivních modliteb (PENN).

Pozitivní modlitby jsou např. léčení a posilování, negativní modlitby jsou např. prokletí a zranění.

Kněz si musí vybrat svou cestu - zda se bude věnovat dobru (Astrální rovina) nebo zlu (Nekromancie). Tím že si zvolí jednu z dovedností si navždy zablokuje druhou.

Pochopitelně se může rozhodnout že zůstane neutrální, a že dovedností Astrální rovina a Nekromancie nevyužije.

Skillcapy Nekromancie a Astrální roviny pro jednotlivé bohy:

Corellon; Helm; Jondala: Astrální rovina - 100, Nekromancie - 0
Gruumsh; Lloth: Astrální rovina - 0, Nekromancie - 100
Moradin; základní kněz (asi kněz dosud bez zvolené víry): Astrální rovina - 100, Nekromancie - 100

Kněz a boj:

 • boj ruší kněze v soustředění, kněz má v boji postih na úspěch seslání modlitby
 • plošné modlitby (např. Požehnání, Prokletí) berou ohled na Partu a víru (v boha nikoliv skill) - např. Požehnání je sesláno na všechny v zasažené oblasti, kdo jsou s knězem v partě nebo věří ve stejného boha. Prokletí zase zasáhne ty co nejsou v partě a věří v jiného boha.

Kněz a zbroj:

 • Zbroj neomezuje kněze v modlení. (omezuje pouze kouzlení kouzelníka)