Zjistitelné vlasnosti NPC/Hráče (logická hodnota)
Female Žena
IsFemale Žena
InGuild Člen guildy (počet guild hráče větší než 0
IsPriest Vrátí informaci, že postava je knězem
IsCraft Vrátí informaci, že postava je řemeslník
IsHumanoid Vrátí informaci, jestli má postava humanoidní tělo
IsDead Vrátí informaci, jestli je postava mrtvá
IsLearningPerk Vrátí informaci, zda vlastnik NPC uci hrace nejaky perk
IsPlayer Je hráč nebo NPC
IsNPC Je NPC
IsGM Je GM
IsAdventurer Je dobrodruh/ma PvP flag
Zjistitelné vlasnosti NPC/Hráče (textová hodnota)
Aligment Přesvědčení:
ChaoticEvil = chaotické zlo
ChaoticGood = chaotické dobro
ChaoticNeutral = chaotický neutrál
LawfulEvil = zákonné zlo
LawfulGood = zákonné dobro
LawfulNeutral = zákonný neutrál
NeutralEvil = neutrální zlo
NeutralGood = neutrální dobro
TrueNeutral = pravý neutrál
Race Rasa:
Special = Speciální
Human = Člověk
Elf = Elf
Drow = Drow
Dwarf = Trpaslík
Gnom = Gnóm
Ogre = Ork
Hobit = Hobit
Profession Profese:
Nobody
Warior
Ranger
Mage
Priest
Alchemist
Rogue
Craftsman
Blacksmith
Farmer
Bard
CorellonPriest
HelmPriest
Faith Víra:
Helm
Corellon Larethian
Lloth
Moradin
Jondala
Gruumsh
Bezejmenná
Name Jméno postavy
AccessLevel Přístupová práva:
Player = 0
Counselor = 1
GameMaster = 2
Seer = 3
Administrator = 4
LearningPerkName Název učeného perku
Zjistitelné staty NPC/Hráče (číselná hodnota)
Str Síla
Int Inteligence
Dex Obratnost
Hits Životy
HitsMax Maximum životů
Mana Mana
ManaMax Maximum many
Stam Stamina
StamMax Maximum staminy
Level Úroveň postavy
BodyValue Typ těla
Hunger Nasycení
LifeEnergy Životní energie

CountItems

CountItems - Zjistí počet itemů, které má cíl u sebe v batohu
CountItems( systémové jméno itemu )
target.CountItems("Sword")

Expire

Expire - Zjistí jestli vypršel zadaný čas
Expire( jméno (ID) vypršení )
Používejte raději funkci IsExpired
<Req>this.Expire("prodleva_ork")</Req>

GetEquip

GetEquip - Pokusí se sebrat určitou zbraň, výstroj, kterou má postava na sobě (true nebo false)
GetEquip( systémové jméno itemu )
<Req>GetEquip("BastardSword")</Req>

GetItem

GetItem - Pokusí se sebrat určitý počet itemů a vrátí výsledek jestli se povedlo (true nebo false)
GetItem( systémové jméno itemu, počet, jméno itemu, kvalita )
<Req>HasItem("JugBeverage", 1, "Katrinin džbánek", "")</Req> 

GetMoney

GetMoney - Zjistí jestli má cíl u sebe zadaný počet peněz (ve stříbrňácích), pokud ano hned je sebere
GetMoney( počet stříbrňáků )
<Req>GetMoney(100)</Req>

HasEquip

HasEquip - Zjistí jestli má NPC/hráč na sobě určitou zbraň, výstroj (true nebo false)
HasEquip( systémové jméno itemu )
<Req>HasEquip("BastardSword")</Req>

HasEquipedLayer

HasEquipedLayer - Vrací jestli má postava v určitém layeru něco na sobě (true nebo false)
HasEquipedLayer( jméno layeru )
OneHanded, TwoHanded, Shoes, Pants, Shirt, Helm, Gloves, Ring, Talisman, Neck, Hair, Waist, InnerTorso, Bracelet, FacialHair, MiddleTorso, Earrings, Arms, Cloak, Backpack, OuterTorso, OuterLegs, InnerLegs, Mount
HasEquipedLayer("OneHanded")

HasItem

HasItem - Zjistí jestli má NPC/hráč u sebe určitý item (minimální kvality dle parametru)
HasItem( systémové jméno itemu, počet )
HasItem( systémové jméno itemu, počet, jméno )
HasItem( systémové jméno itemu, počet, jméno, kvalita )
<Req>HasItem("SoleFish", 10)</Req>
<Req>HasItem("Axe", 1, "Zaedova sekera")</Req>
<Req>HasItem("Bread", 2, "", "Poor/BelowAverage/Average/Good/Excelent/MasterPiece")</Req>

Pokud je na NPC Tag se jménem HasItemDamagedMessage (pro výraz HasItem) a hráč má potencíálně ony předměty, ale jsou poškozené, neúplné či zničené, tak NPC řekne automaticky hlášku z daného Tagu. Pokud NPC Tag nemá, tak řekne defaultní hlášku „Poškozené a neúplné věci neberu!“.

HasMoney

HasMoney - Zjistí jestli má cíl u sebe zadaný počet peněz (ve stříbrňácích)
HasMoney( počet stříbrňáků )
<Req>HasMoney(100)</Req>

Hunt

Hunt - Vrací počet ulovených NCP inicializovaný pomocí Hunt systému
Hunt( jméno (ID) z Hunt systému )
<Req>target.Hunt("kapitan_ar_ramose") >= 10</Req>

IfString

IfString - Zjistí stav logické hodnoty a podle toho vrátí text pro True nebo False
IfString( logická hodnota, text v případě True, text v případě False )
<!-- Pokud zbývající počet diamantů je větší jak 0, vypiše se, že má donést daný počet diamantů. V opačném případě 0  -->
<Say>Musím mi ještě přinést @IfString(target.NumericTag("dungeon_skritkuv_les_diamanty") > 0,target.Tag("dungeon_skritkuv_les_diamanty"),"0")@ diamantů</Say>

<!-- Zjistí jestli je NPC s interakcí žena, pokud ano, vypíše slovo ženského rodu, v opačném mužského  -->
<!-- Prosím nepoužívat v interakcích. Na tyhle případy se používá: #text pro muže#text pro ženy#  -->
<Text>Tak co, neseš mi, co jsem @ifString(this.Female, "chtěla", "chtěl")@?</Text>

IsExpired

IsExpired - Zjistí jestli vypršel zadaný čas
IsExpired( jméno (ID) vypršení )
<!-- Nastavení času vypršení -->
<Expire Target="this" Name="Za dve a pul hodiny" Hours="2" Minutes="30" />

<!-- Došlo už k vypršení času ? -->
<Req>this.IsExpired("Za dve a pul hodiny")</Req>

IsHuntDone

IsHuntDone - Zjistí jestli byl dokončen Hunt úkol
IsHuntDone( jméno (ID) z Hunt systému )
<Req>IsHuntDone("kapitan_ar_ramose")</Req>

IsInStageTime

IsInStageTime - Zjistí jestli uplynul stanovený čas od zadání úkolu
IsInStageTime( jméno úkolu, den, hodina, minuta, sekunda )
<!-- Je to méně než 2 dny ? -->
<Req>IsInStageTime("Utek z vezeni",2,0,0,0)</Req>

<!-- Je to méně než 3 minuty a 30 sekund ? -->
<Req>IsInStageTime("Navsteva souseda",3,30)</Req>

IsMemberOfGuild

IsMemberOfGuild - Zjistí jestli je cíl v dané guildy, případně v dané funkci (podporované funkce: guildmaster, member)
IsMemberOfGuild( jméno guildy [, „guildmaster“ nebo „member“] )
<!-- Je členem, nebo kandidátem této guildy? -->
<Req>IsMemberOfGuild("Vilhelmovičtí farmáři")</Req>

<!-- Je členem této guildy? (vrátí ANO i pro guildmastera) -->
<Req>IsMemberOfGuild("Bonbonky", "member")</Req>

<!-- Je guildmasterem této guildy? Vrátí ano pouze u Whiteyho (guildmaster je klíčové slovo, nikoliv titul v dané guildě!) -->
<Req>IsMemberOfGuild("RT", "guildmaster")</Req>

IsMemberOfTown

IsMemberOfTown - Zjistí jestli je cíl občanem daného města, případně v dané funkci
IsMemberOfTown( jméno ruleholderu [, jméno skupiny] )
<!-- Je občanem města? -->
<Req>IsMemberOfTown("Ishar")</Req>

<!-- Je starostou Isharu? Pozor, záleží na malých a velkých písmenech -->
<Req>IsMemberOfTown("Ishar", "Starosta")</Req>

IsPartyPresent

IsPartyPresent - Zjistí jestli je cíl v partě o určitém počtu členů v určité vzdálenosti
IsPartyPresent( vzdálenost členů party, počet členů v partě )
<Req>IsPartyPresent(10,3)</Req>

LogicTag

LogicTag - Logická hodnota na NPC/hráči (true nebo false)
LogicTag( jméno )
<!-- Nastavení tagu na NPC -->
<Set>this.LogicTag("bylo_spusteno") = "True"</Set>

<!-- Je hodnota tagu "bylo_spusteno" nastavena na False ? -->
<Req>this.LogicTag("bylo_spusteno") = False</Req>

<!-- Odstranění tagu ? -->
<Unset>this.LogicTag("bylo_spusteno")</Unset>

NumericTag

NumericTag - Číselná hodnota na NPC/hráči
NumericTag( jméno )
<!-- Nastavení tagu na NPC -->
<Set>this.NumericTag("hodina") = 2</Set>

<!-- Je hodnota tagu "hodina" neco jineho nez 2 ? -->
<Req>this.NumericTag("hodina") != 2</Req>

<!-- Odstranění tagu ? -->
<Unset>this.NumericTag("hodina")</Unset>

ObjectItem

ObjectItem - Vrátí vlastnost na kterou se zeptáme u itemu
ObjectItem( jméno itemu z interakce, „inpack“, kde hledat )
ObjectItem( sériové číslo (DEC), systémové jméno, „props“, vlastnost )
<ItemCreator Name="dopis2" Type="QuestItem">
  <Props Name="Name" Value="Dopis od Druna" />
</ItemCreator>
<CreateItem Target="target" Name="dopis2" />

<!-- Zjistí jestli má hráč dopis u sebe -->
<Req>target.ObjectItem( "dopis2", "inpack", "target" )</Req>

<!-- Zjistí jestli jsou určité dveře ve světě otevřené -->
<Req>ObjectItem(1073761608,"GenericHouseDoor","props","Open") = "True"</Req>

ObjectMobile

ObjectMobile - Vrátí vlastnost na kterou se zeptáme u NPC
ObjectMobile( jméno NPC z interakce, „props“, co hledat )
ObjectMobile( sériové číslo (DEC), systémové jméno, „props“, vlastnost )
<MobileCreator Name="krysa_valecnik1" Type="Ratman" Multiple="yes">
  <Props Name="MaxHits" Value="250" />
  <Props Name="Hits" Value="250" />
</MobileCreator>
<CreateNPC Name="krysa_valecnik1" Location="1788;1721;0"/>

<!-- Zjistí jestli má NPC zdraví větší nebo rovno 1 -->
<Req>target.ObjectMobile("krysa_valecnik1","props","Hits") >= 1</Req>

PartyLogicTag

PartyLogicTag - ???
PartyLogicTag( jméno, hodnota, hodnota )
???

PartyNumericTag

PartyNumericTag - ???
PartyNumericTag( jméno, hodnota, hodnota )
???

PartyTag

PartyTag - ???
PartyTag( jméno, hodnota, hodnota )
???

Random

Random - Vygeneruje náhodné číslo
Random
Random( číslo )
Random( minimální číslo, maximální číslo )
<!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 10 až 30 -->
Random(10,30)

<!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 0 až 50 -->
Random(50)

<!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 0 až 100 -->
Random

RandomString

RandomString - Vybere náhodný text ze zadaných
RandomString( pole textů )
<!-- Vybere náhodně text -->
<Emote>@RandomString("Dláždí","Otřel si čelo","Protáhl se","Klepl se do prstu a zaskučel","Vzdychl","Praštil kladívkem na zem a zanadával")@</Emote>

RandomText

RandomText - Vybere náhodný text ze zadaných
RandomText( pole textů )
<!-- Vybere náhodně text -->
<Emote>@RandomText("Dláždí","Otřel si čelo","Protáhl se","Klepl se do prstu a zaskučel","Vzdychl","Praštil kladívkem na zem a zanadával")@</Emote>

Stage

Stage - Zjistí stav úkolu
Stage( jméno úkolu )
Stage( jméno úkolu, ID zápisku )
<Req>Stage("Lovci nestvůr") = -1</Req>
<Req>Stage("Lovci nestvůr",-1)</Req>

Tag

Tag - Textova hodnota na NPC/hráči
Tag( jméno )
<!-- Nastavení tagu na NPC -->
<Set>this.Tag("pozdrav") = "ahoj"</Set>

<!-- Je hodnota tagu "pozdrav" rovna "ahoj" ? -->
<Req>this.Tag("pozdrav") = "ahoj"</Req>

<!-- Odstranění tagu ? -->
<Unset>this.Tag("pozdrav")</Unset>

Text

Text - Převod jakéhokoliv výrazu do textové podoby pro vypsání v některém z textů
Text( hodnota )
<Say>Číselná hodnota TAGu hodina je @Text(NumericTag("hodina"))@</Say>
<Say>Mám @Text(Level)@. level</Say>
<Say>Datum TAGu po expire: @target.Tag("ISDate.holic_ishar.pauze")@</Say>