Drow

Obávané, zlé bytosti, které byly kdysi částí společenství elfů, toulajících se stále po lesích celého světa. Temní elfové nyní obývají tmavé jeskyně a klikaté tunely pod zemí, kde můžou připravovat hrůzu budící plány proti rasám, které ještě stále chodí po sluncem zalitém povrchu v zelené náruči země.

Drowové mají velmi tmavou kůži a světlé, nejčastěji bílé vlasy. Jsou menší a o hodně štíhlejší než lidé, zřídka dosahují výšky nad 150 cm. Muži váží 36 až 50 kg, ženy mezi 43 a 55 kg. Drowové mají ostře řezané rysy a dlouhé, jemné a útlé prsty. Jako všichni elfové mají vyšší obratnost a slabší konstituci než lidé.

Drowí oblečení je povětšinou tmavé až černé, praktické, často se speciálními parametry, i když nemagické. Třeba drowí pláště a boty se chovají jako elfí, až na to, že nositel má o něco menší šanci zůstat skryt ve stínech nebo překvapit nepřátele. Materiál, používaný na drowí pláště, se težce stříhá a je ohnivzdorný. Tyto pláště a boty pasují jen na postavu elfích rozměrů. Jakákoliv snaha drowí plášť přešít materiál nejspíš zcela znehodnotí.

Během století v podzemí se drowové naučili jazyky mnoha tamních inteligentních tvorů. Mimo vlastního jazyka, zvláštní varianty elfštiny, mluví drowové obecnou řečí i podzemním obchodním jazykem, používaným mnoha podzemními rasami. Plynuje mluví jazykem gnómů a ostatních elfů.

Drowové mají také svůj vlastní tichý jazyk, používající pohyb těla a posunky obou rukou. Tyto posunky mohou vyjádřit informaci, ale bez podtextu a citového zabarvení. Na deset metrů od jiného drowa mohou použít složitou mimiku tváře, pohyby a držení těla k doplnění správného významu. Spolu s gesty rukou vytváří drowí tichý jazyk výrazivo rovné mnoha mluveným jazykům.

Drowí společenství

Kdysi dávno patřili temní elfové k rase elfů toulající se po lesích. Nedlouho po svém vytvoření se elfové rozdělili do nepřátelských frakcí - jedna následovala zásady zla (pavoučí bohyni Lolth) , ostatní se hlásili k vzoru dobra (nebo přinejmenším neutrality; bůh dobra Corellon). Mezi těmito skupinami vypukla velká válka, a sobečtí elfové, následující stezky zla a chaosu byli vypuzeni do hloubi země, do ponurých, tmavých jeskyní a hlubokých tunelů podzemí, a jejich kůži Corellon ztmavil, aby tak všem připomněl jejich volbu. Tak se temní elfové stali drowy.

Drowové nechtějí už nikdy více žít na povrchu země. Skutečně jen několik obyvatel povrchu kdy vidělo drowa. Temní elfové nesnáší elfy, kteří je vyhnali, a kují pikle proti všem, kteří zůstali na slunci.

Drowové žijí v pozoruhodně temných, ponurých městech v podzemí, která jen skutečně málo ne-drowů kdy vidělo. Staví své budovy pouze z kamene a hornin vytesaných do podivných, fantastických tvarů. Těch několik bytostí z povrchu, které viděly město temných elfů (a vrátily se, aby o tom mohli povídat) říkalo, že je stvořené z nočních můr.

Drowská společnost je silně matriarchální, ženy drží moc a vládu, velí vojenským složkám a zastávají nejvyšší pozice vznešených domů. Muži jsou efektivní bojovníci a můžou se stát mágy slabší moci.

Získání větší moci je ultimátní cíl drowské společnosti. Toho se povětšinou dosahuje vraždou. Ale musí to být diskrétní, v rámci městských norem, protože otevřená vražda nebo vedení války (proti rivalskému domu) na ně přivede krutou sílu drowské spravedlnosti (ne kvůli samotnému aktu vraždy, ale jako trest za nešikovný akt boje na veřejnosti). Mimo měst ale vznešené domy a obchodnické klany často otevřeně bojují.

Jsou dvě rozdílné sociální vrstvy v životě drowů, a obě jsou pro přežití drowů důležité. První jsou obchodníci. Tyto klany podléhají kněžce bohyně Lolth a bývají často přehlíženi, i když nechávají často jiné rasy naživu. Ale jak byste přežili bez cenných surovin, které se nenacházejí v Podtemnu. Obchodování s rasami na povrchu je považované za ponižování a je pod úroveň vznešených domů, které jsou tou druhou sociální vrstvou. Vznešené domy mají větší moc, a moc je pro drowy nejdůležitější v životě. Postavení je nejdůležitější aspekt vznešených domů.

Vztah k pavoukovcům

Drowové jsou spřízněni se všemi arachnidy. Většina uznává pavoučí bohyni Lolth, jejíž kněžky dominují v drowské společnosti a jejich rituálem „Test“ musí projít mnoho mladých drowů. „Test“ je ukázkou loajality a zručnosti. Ti, kteří projdou „Test“ jsou odměněni zvýšeným statusem v jejich komunitě, v kněžských kruzích to znamená okamžité povýšení. Ti, kteří jej nesplní, dostanou od bohyně poslání, většinou to bývá nebezpečná mise proti specifické pozemské bytosti.

I mezi drowy, kteří neuznávají Lolth, je příbuzenství k arachnidům velmi silné. Pavouci a podobná stvoření se často zdržují v drowských komunitách a nacházíme je i v drowském umění, jako sochy a pod. Drowské domy jsou často ozdobené průsvitnými šedými látkami, které představují pavučiny.

Dokonce i hry, hrávané malými drowy na festivalech, jako například honička, jsou známé jako „pavoučí hon“.

Je rozdělená do mnoha protichůdných domů a obchodních rodin rvoucích se o moc. Skutečně všichni drowové nosí spony se symbolem obchodní nebo vznešené skupiny, ke které patří, ačkoliv je schovávají a moc často je neukazují. Drowové věří, že vládnout má nejsilnější; jejich přísný třídní systém s dlouhým a komplikovaným seznamem titulů a privilegií je založený právě na téhle myšlence.

Uctívají temnou bohyni, některými nazývanou Lolth, a její kněžky mají vysoké společenské postavení. Protože většina drowích kněžek jsou ženy, drží právě ony ve svých rukou téměř všechny důležité posty.

Drowí válečnící prochází v mládí přísným tréninkem. Ti, kteří selžou v povinných testech, jsou na závěr plánu zabiti. To je ten důvod, proč jsou méně zkušení válečníci temných elfů zřídka vídáni mimo drowí město.

Drowové často používají jako nákladní zvířata ještěry, a často mají za služebníky tvory podobné skřetům a troglodyty. Drowská města jsou útočištěm zlých bytostí, včetně mind flayerů, a drowové jsou spojenci mnoha zlých podzemních obyvatel. Na druhou stranu jsou neustále ve válce s mnoha svými podzemními sousedy, včetně trpaslíků a temných gnómů (svifterblinů), kteří se obvykle usazují poblíž drowích měst. Temní elfové často berou všemožné otroky, včetně bývalých spojenců, kteří nesplnili jejich očekávání.

Cíl

Vlastní postavení je nejdůležitější věc drowského života. Čím výše jsi postavený, tím máš větší moc. Kazdý drow až po posledního obchodníka má určité postavení, v našem světě by jsme to asi nazvali autorita. Hlavním cílem drowského života je dosáhnout co nejvyššího postavení, základní a nejjednodušší způsob jak toho dosáhnout je vražda. Vlastní bratři by se zabili jen pro to, aby se dostali výše.

Volný čas

Drowové mají rádi masáže - dlouhé masáže na vysoké úrovni, včetně vonných olejů, horké vody a páry. To je blízké jimi požadovanému luxusu.

Drowové se vyžívají v magii, jsou fascinovaní novými kouzly a jejich efekty.

Milují krásu - krásu sochařských děl a ručně vyrobených věcí (speciálně zbraní) a krásu těla. Drowové obou pohlaví jsou hrdí na svůj fyzický vzhled - a všechny děti ukazující nějaké fyzické nedostatky jsou zabity.

Drowská společnost oslavuje pár každoročních festivalů. Patří mezi ně divoká hostina, kdy kouzelníci, bojovníci a kněžky dokončí svůj dlouhý (desetiletý) tréning, během kterého si vychutnají všechny tři větve zaměření drowů: magie, klerické učení a trénink se zbraní. Oslava zahrnujíce uctívání Lolth a shromažďování bytostí, které jí budou sloužit.

Mnoho drowů oslavuje Krvácení, cestu k dosáhnutí dospělosti pro obě pohlaví, během kterého musí mladí účastníci zabít inteligentní nebo nebezpečné pozemské stvoření. Komunity dále od povrchu kupují za velké pníze zajatce od obchodnických klanů, a ti jsou potom vypuštěni se zbraněmi, aby je následně mohli mladí drowové lovit.

Drowské komunity blízko povrchu místo toho většinou slaví Velký běh : lov a oslavu, které se účastní všichni, jednou za rok. (co je pro drowy „lov a oslava“ je pro lidi žijící na povrchu „zabíjení a loupení“) Mnoho rivalů se při těchto nájezdech „omylem“ zabije. Od mladých drowů, kteří se tohoto lovu účastní poprvé, je očekáváno, že vykonají Krvácení. Drowové mají sklon měnit trochu datum tohoto výročí, aby se na to rasy žijící na povrchu nemohly dobře připravit a svolat armádu.

Je také možné, že drow si může během tréninku, zkušeností a opakovanému vystavování zvyknout na světlo a může používat normalní zrak i infravizi. Tento proces trvá asi deset let. Jediní, kteří jsou imunní škodlivým efektům světla, jsou staří zkušení nájezdníci a mágové.

Vznešené domy

Vznešené domy vede Velekněžka. V komunitách, které uznávají Lolth, je její vláda neomezená a podporovaná kněžkami pod ní (většinou vlastními dcerami). Všechny ženy matčiny krve, podle věku, následují hodnostmi. Nejsou-li ještě dospělé a po tréninku, nemají žádnou autoritu.

Drideři

Podivné kreatury s hlavou a trupem drowa a od pasu dolů tělem obrovského pavouka, jsou výtvorem drowí temné bohyně. Dosáhne-li nadprůměrná drowí kněžka nebo mág vyšší úrovně, bohyně jim může dát zvlástní úkol, a toto je trest za jeho nesplnění. Drideři mohou kouzlit stejně jako ostatní drowové, zůstávají jim magické i klerické dovednosti nabyté před proměnou. Často používají meče a sekery a nosívají s sebou luky. Jejich kousnutí může paralyzovat. Protože neuspěli v testu, jsou vyhnanci z vlastních domovů. Můžeme je občas najít někde zalezlé ve společnosti i desítky obrovských pavouků, spíše než s drowy nebo jinými dridery. Jsou zuřiví a agresivní, a ze všeho jídla mají nejraději krev. Neúnavně se plíží za svými oběťmi, čekajíce na šanci uděřit.

Obchodníci

Obchodnické klany jsou ve většině vedené vnitřním kruhem anebo koncilem nejzkušenějších nebo nejbohatších obchodníků daného společenstva. Povětšinou jsou tyto klany vedené muži (ponižování se a obchodování s povrchňany je skoro vždy mužská záležitost). Společenstvo vnitřního kruhu se skládá většinou z mužů - mágů, kteří prošli nebo se vyhli Testu. Jsou vyřazení z drowské společnosti, a proto nemusí mít výčitky svědomí z obchodování se světem nad nimi. Fakt je, že veliké množství „druhého kruhu“ nebo manažerů nejsou drowové, ale všechny možné jiné rasy. Skoro všichni ne-drowové, pracovníci a vojsko, mají nejnižší hodnost - jsou pouze majetkem obchodnického klanu. Spolu tyto klany vytvářejí obchodní cesty se světem nad nimi, což umožňuje vznešeným domům přežít.

Pod dcerami matky následují mužští oficíři daného domu : Mistr meče, vůdce bojovníků, Mistr magie, vůdce mágů, a patron, momentální manžel velekněžky.

Mužští dědici mají hodnost podle věku, není jim povoleno dívat se do tváře ostatních drowů ani mluvit, pokud se s nimi někdo nebaví nebo jim to není povoleno. Toto zacházení je učí jejich druhořadému místu v drowské společnosti.

Pod nimi následují bojoví veteráni daného domu, kteří vedou patroly, útočné skupiny a stráže, pod velením Mistra meče, a mágové pod velením Mistra magie.

Dále pod nimi následují obyčejní bojovníci, řemeselníci, služebnictvo a otroci. Všechny hodnosti jsou striktně určené, ale velekněžka je může kdykoliv změnit. Pozice velekněžky se mění při její smrti, v které má často prsty její nejstarší dcera.

Vládce

V komunitách uznávajících Lolth je vražda velekněžky, která má přízeň Lolth, trestána smrtí. Takto můžou vládnout stovky let, držená na živu magií bohyně Lolth za usilovnou práci, kterou vykonávají, aby se jí dostali do přízně a udrželi si ji. Její vražda je často trest za ztrátu dobré vůle bohyně Lolth a to také změní směr, kterým se bude dům ubírat. Je-li je slabý a má silné rivaly, započne jeho zánik.

Když jeden dům v městě otevřeně zaútočí na druhý a nepodaří se mu ho kompletně vyhladit JEDINÝM útokem, přeživší zruinovaného domu se mohou obrátit na městskou spravedlnost a jednat proti útočícímu domu. To vyústí ve spojenectví všech domů, aby rozdrtili útočící dům. Domy, které si navzájem posílají nájemné vrahy a sabotéry příliš dlouho, budou nuceny městským vládnoucím koncilem, aby vstoupily do otevřené války, s pravidly uvedenými výše.

Tyto zákony jsou dobré na to, aby se drowská komunita vyhnula krvavým dlouhotrvajícím válkám. Většina bojů nabírá formu věčného manévrování pro malé výhody, tajné intriky, otrávené dýky v temných uličkách, obchodní rivalita a všemožné špinavé kšefty; to vše patří do běžného drowího života.

Mladí drowové

Když se narodí drow (muž), ještě není jisté, zda bude žít, protože každý třetí narozený chlapec se dává Llolth jako oběť. Ti, kteří přežijí, jsou nuceni jít cestou bojovníka nebo cestou mága. Bojovník, chlapec, se trénuje od doby, kdy dokáže udržet zbraň. Mág se trénuje ihned, jakmile se naučí souvisle mluvit. Drowí muži si toto povolání nevybírají, volba je na vládnoucí „matron mother“ daného domu, do kterého mladí muži patří.

Drowky mají na druhou stranu alespoň malou možnost výběru, protože temní elfové jsou matriarchální společnost. Drowky jsou od narození předurčené službě bohyni Lolth a učí se, jak plnit její přání. Když je mladá drowka neschopná sloužit Lolth, má ještě malou šanci vybrat si, čim chce být, takovéto drowky jsou však ojedinělé a dělají povětšinou nějakou „špinavou prácí“ pro Pavoučí královnu.

Boj

Drowí svět je jedním z těch, kde je prudký spor součástí každodenního života. Nebuďte překvapení, potkáte-li drowa, ať už ve skupině nebo osamoceného, že bývá připraven k boji.

Drowové nosí skvěle vyrobenou, extrémně odolnou kroužkovou zbroj, která nebrání pohybu, a je vyrobená ze zvláštní slitiny oceli obsahující adamantit. Taková slitina, zpracovaná drowským zbrojířem, dává zbroji vlastnosti +1 až +5 kroužkovky, i když nevyzařuje magii. Zkušenější drowové nosí lepší zbroje.

Temní elfové nosívají malé kruhové štíty z adamantitu, obdobných vlastností jako drowí zbroj. Většina drowů má ještě tesák a krátký meč z adamantitové slitiny. Část drowů nosívá malé jednoruční kuše. Jejich šipky moc nezraňují, ale drowové je potírají jedem způsobujícim dlouhé bezvědomí.

Pár drowů nosívá mimo čepelí ještě adamantitové palcáty, jiné zas malé oštěpy, potřené stejným jedem, jako šipky.

Drowové se pohybují tiše a mají perfektní infravidění, i podobný intuitivní cit pro podzemní prostory jako trpaslíci. Skryté dveře nalézají stejně dobře jako jiní elfové. Pro nepřátele je opravdu těžké drowa překvapit.

Drowové mají jednu obrovskou slabost: jasné světlo. Protože žili tak dlouho v podzemí, zřídka kdy navštěvujíce povrch, nejsou schopni snést jakékoliv jasné světlo. Drowové v dosahu dlouhotrvajícího světelného kouzla jsou rychle odhaleni. Navíc se jim sníží obratnost (asi na úroveň lidí) a dostanou postih na útok. Kvůli tak vážným potížím z jasného světla drowové nejspíš osvětlenou oblast opustí, pokud zrovna nejdou do bitvy. Světelné zdroje jako pochodně, lucerny, magické zbraně a kouzlo vílího ohně drowům nevadí.

Systémy Tzir'Ular

- Otrokem se drow buď narodí, prohraje v boji, upadne do dluhů nebo spáchá přečin. (Vymanit se z otroctví smí drow, který upadne do dluhů nebo spáchá přečin.) - Otrok nemá žádná práva a musí poslouchat svého Pána či Paní. - Otrok je jistým způsobem chápán jako majetek a i tak se s ním může nakládat, prodej otroka je svázán kupní smlouvou podepsanou oběma stranami. - Usmrcení svého otroka není nijak postihováno, ale usmrcení cizího otroka je bráno jako zásah do majetku a posuzováno jako přečin.

- Nevlastní otroky. - Nadřazenost žen zde není takového rázu a je upřednostněn věk, zkušenosti a společenská vážnost bez ohledu na pohlaví. - Řadoví drowové se mohou z tohoto postu vymanit přijmutím do vyššího klanu. - Zabití mezi touto vrstvou je přečin. Usmrcení od vyšší vrstvy je zvlášť posuzováno a nejčastěji se trestá peněžitým trestem.

 • Napadnutí či zabití stráže města je jeden z nejvyšších přečinů a podle toho také trestán.
 • Vlastnit dům smí každý drow (ne otrok, který zažádá úřad!), vlastníku může být nařízena kontrola jeho obydlí či dílny, pokud rada města, nebo velitel Melee-Maghtere dostanou důvodné podezření o nekalé činnosti proti městu.
 • Město má právo kdykoliv zabavit dům či majetek.
 • Neplacení nájmu za pronajaté prostory může být trestáno pranýřem nebo soubojem v jámě.
 • Každý drow je povinen stát se občanem města a platit daně nebo bude vykázán do tunelů.
 • Víra v jiného boha než Lloth či jejich potomků se trestá vyhnanstvím.
 • Ve městě je povoleno mít tasenou zbraň (kromě chrámu a jinak vyznačených budov) všem drowům výjimkou otroků a řadových drowů.
 • Poškození městského majetku je trestáno zaplacením nákladů na opravu plus jednou totéž navíc jako odškodnění. Značné poškození města je trestáno zavřením do kobek.

- Klany mohou vést pouze muži, žádné drowí ženy se k tomuto nesmí snížit. - V klanu smí pracovat jak muži, tak ženy a klan může vlastnit otroky. - Žena pracující v takovém klanu neztrácí svou nadřazenost, ale je podmíněna velení vedoucího muže, či jeho nástupců. - Obchodní klan má jedinečné právo označit příslušníka jiné rasy za neutrální kvůli obchodu a jako takovému se nesmí ublížit, pokud dodržuje neutrální postoj k celé drowí rase.

- Žoldnéřská společenstva mohou vést pouze muži, žádná drowí žena. - Nejčastějšími členy jsou uctívači válečného boha Helgarona a bezvěrci. - Do žoldnéřských společenstev se přidávají váleční veteráni a vysloužilí vojáci, kteří mají mnoho zkušeností s bojem, zřídka válečník bez bojových dovednostní, pokud neprokáže talent. - Člen žoldnéřů nesmí setrvávat na žádném postu městského zřízení.

- Založit rod může drowí kněžka za podmínek, že má dostatečné postavení v Arach-Tinilith, její rod bude tvořen aspoň třemi členy, bude mít souhlas rady či starosty města, bude mít vlastní sídlo. - Rozpuštění rodu se stává v případě vyhlazení jinou silnější rodinou, odchod kněžky schopné vést rod nebo vyhnání městem díky intrikám a prokázání neloajálnosti proti Lloth či Městu. - Má značné výsady oproti běžným drowům a vyšší slovo v soudních přelíčeních. - Může vlastnit strážní post mimo město.

- Založit rod může drowí kněžka za podmínek, že má vysoké postavení v Arach-Tinilith, její rod bude tvořen aspoň třemi členy, bude mít souhlas rady či starosty města, bude mít vlastní sídlo. - Rozpuštění rodu se stává v případě vyhlazení jinou silnější rodinou, odchod kněžky schopné vést rod nebo vyhnání městem díky intrikám a prokázání neloajálnosti proti Lloth či Městu. - Má značné výsady oproti běžným drowům a vyšší slovo v soudních přelíčeních. - Může vlastnit druhé sídlo mimo město. - Má právo na vlastní stráž u sídla.

- Každá šlechta má své body, čím více bodů, tím lepší pozice pro rodinu. - Do správy města smí zasednout pouze pět nejsilnějších rodů, tedy těch, co dosáhli nejvyššího počtu bodů. Šlechta, která dosáhne 0 bodů, opustí město nebo bude rozpuštěna (Body mohou být strženy za přestupky či naprostou neaktivitu). S rozpadem šlechty každý ztrácí svoji pozici a stává se obyčejným drowem nebo drowkou (neplatí pro kněžky). Členové rozpuštěného rodu mají možnost získat zpět své postavení plněním úkolů mimo město, čímž si budou moct získat zpět část ztracených bodů a budou jim nabídnuty jejich ztracené pozice, nebo mohou jednotlivě žádat o přijetí do jiných rodů.

Obecná šablona. Častý příklad: Existuje skupina složená ze Sargtlina, Zhaunina a Faerna. Logicky by měl velet Faern. Pokud ale například Ul'Faeruk rozhodne, že bude velet Zhaunin, tak bude velet Zhaunin. Rozhodnutí Ul'Faeruka může změnit například Yathrin a její rozhodnutí zase Yathtallar. Nemyslete si tedy, že když jste Sut'rinos, tak vám Faern nemá co poroučet. Neuposlechnutí rozkazu od vyšší hodnosti se velmi přísně trestá!

Pokud ovšem chcete poroučet nižší hodnosti a ta vám řekne, že se zodpovídá například jen Ul'Faerukovi, tak s tím nic nenaděláte! Můžete si jen ověřit, jestli je to pravda a riskovat tak hněv Ul'Faeruka. Pokud by ovšem někdo lhal o tom, komu se zodpovídá a čí rozkazy plní, tak jej čeká smrt od jeho nadřízeného.

 • Sargtlin
 • Zhaunin
 • Drada'quarth
 • M'elzar
 • Yath'abban
 • Sut'rinos
 • Faern
 • Ul'Saruk
 • Ul'Faeruk
 • Yathrin
 • Yathtallar
 • Ul’yathtallar
 • Ul’yathtallar: nejvyšší kněžka Lloth, mistra Arach-Tinilith → 8 bodů
 • členka Arach-Tinilith se stupněm Yathtallar [velekněžka] → 7 bodů (pouze vladařská šlechta)
 • členka Arach-Tinilith se stupněm Yathrin [kněžka] → 4 bodů
 • členka Arach-Tinilith se stupněm Yath'abban [kněžka učednice] → 3 body
 • Ul'Faeruk, mistr Sorcere → 5 bodů
 • člen Sorcere s hodnosti Faern [mistr] → 4 body
 • člen Sorcere s hodnosti M'elzar [kouzelník] → 3 body
 • člen Sorcere s hodnosti Zhaunin [učedník] → 2 body
 • Ul’saruk, mistr Melee-Magthere → 4 body
 • člen Magthere s hodnosti Sut'rinos [velitel] → 3 body
 • člen Magthere s hodnosti Drada'quarth [desátník] - > 2 body
 • člen Magthere s hodnosti Sargtlin [kadet] → 2 body

Válečná šlechta /Vladařská šlechta

 • 5 bodů = 0/1 hlas
 • 15 bodů = 1/2 hlasy
 • 25 bodů = 2/3 hlasy
 • 40 bodů = 2/4 hlasy

Vládnoucí rod města může během hlasování uplatnit právo vetovat podaný návrh, nemůže však bez potřebných hlasů prosadit návrh svůj. Zasedání rady probíhá vždy za přítomnosti pouze matron rodu a jednoho člena doprovodu, pokud si některá z matron výslovně nepřeje projednat záležitost v utajení bez doprovodu. Je otázkou slušnosti během porady u sebe nemít žádné viditelné zbraně.

Řemeslníci

 • významný řemeslník → 3 body
 • obyčejný řemeslník → 2 body

Ostatní

 • ostatní členové rodu → 1 bod
 • majetek rodu 300 zl → 1 bod
 • otroci → 0 bodů

Stíny

 • Ul'Veldriss: mistra Stínů, vůdkyně městské policie, neznámá osoba
 • Drada Ssivah: pobočník mistry Stínů, veřejně známá osoba
 • Veldriss (žena) /Veldruk (muž): Stínové, agenti městské policie

Další

 • Ul’faerz'un'arr: městská vědma
 • Shebali: potulný drow
 • Ilharessen – matrona drowího rodu
 • Dalharil: dcery matrony matky rodu v pořadí vážnosti rodů a pořadí narození
 • Ilharn: patron rodu
 • Dalharuken: synové matrony matky rodu v pořadí vážnosti rodů a pořadí narození
 • Qu’el’faerz'un'arr: vědma rodu
 • Qu'el'faeruk: mistr kouzelník rodu
 • Qu'el'saruk: bojový mistr rodu

Rod Ylen’zres’s

Nejvyšší rod Tzir’Ularu a jediný rod, který s požehnáním Lloth přežil Pohromu bez větších následků. Ačkoli ostatní rody byly Pohromou téměř zdecimovány, většina šlechticů rodu Ylen’zres’s přežila a ujala se tak snadno vlády nad zbytky města.

 • Ira’ever’ae Ylen’zres’s – matrona prvního rodu, kněžka, Ul’yathtallar
 • Zak’Dar Ylen’zres’s – patron, Ul‘Saruk
 • I’lhar’yn Ylen’zres‘s – mág, Ul‘Fearuk
 • Qalnis’stra Ylen’zres‘s – první dcera, kněžka, Yathtallaren
 • Fa'elen Ylen’zres’s - syn

  Drowí výroba

  Drowové produkují neobvyklé zbraně a oblečení s polomagickými parametry. Někteří písaři a výzkumníci soudí, že příčinou je neznámé záření v okolí drowích měst, jiní si myslí, že právě skvělá řemeslná zručnost dává podivuhodně mocným kovům a prvotřídním látkám jejich umikátní vlastnosti. Ať už je to jakkoliv, je jasné, že drowové objevili způsob, jak udělat takové zbraně a látku bez použití magie. Přímé sluneční světlo drowí látky, boty, zbraně i zbroje naprosto zničí. Jakmile jsou vystaveny slunečnímu světlu, započne nezvratný rozklad a řádově do dní ztratí své magické vlastnosti a zhnijí, stávajíce se tak zcela bezcenné. Z odnesených drowích výrobků, chráněných před světlem, se během měsíce či dvou stanou zcela normální předměty. Je-li drowí výrobek uchováván mimo dosah přímého slunečního světla a pravidelně vystavován záření podtemna alespoň čtyři hodiny týdně, své vlastnosti si udrží neomezeně dlouho.

Drowí uspávací jed, používaný na šipky a oštěpy, je vysoce ceněn obchodníky z povrchu, ačkoliv na slunci svoji sílu okamžitě ztrácí a zůstává účinný pouze po dva měsíce od vystavení účinkům vzduchu. Drowí jed vydrží v neotevřené lahvi i rok.

Akademie Sorcere

„Hm, nie je to tak dávno, čo časy boli omnoho lepšie,…aspoň čo sa týka Sorcere. Učebne vždy preplnené a mali sme aj veľa učiteľov.“ Nespokojne reptala učiteľka mágie Hirae. „To je pravda ! Teraz navyše mesto nemá ani poriadnu magickú obranu ! Tzir Ular bolo vždy centrom najlepších mágov,..“ Dodal jeden z obchodníkov s reagentami. „Mesto potrebuje magickú ochranu, to je pravda,.. Vedenie by s tým mohlo už niečo robiť.“ „Po uliciach sa rozpráva, ževraj idú z dôvodu bezpečnosti a poriadku znovu otvoriť výučbu v Melee pod vedením Nylotha. Čo tak oznámiť vedeniu návrh o znovu- začatie výuky v Sorcere ? Ak vysvetlíme Ilharess problémy, ktoré plynú z magickej absencie, povolí nám to,.. Aspoň dúfam.“ Opäť raz zasadli obe Ilharess za jeden stôl aby vytvorili dekrét o Sorcere. Tento krát však bola diskusia kľudnejšia až na pár chvíľ, pretože nie každý mohol oponovať skúseným mágom, ktorí boli prizvaní pričom ale zas mágovia nemohli oponovať vyššie postaveným Drowom. Jednanie pokračovalo pár hodín, dokedy sa nedoriešili detaily o Sorcere, najväčší problém však bol určiť Ul'Faeruk školy. Obe Ilharess tam chceli dosadiť niekoho, zo svôjho rodu kvôli politickej moci, a ako vždy sa však nevedeli dohodnúť alebo presvedčiť oponenta, že práve mág z jej rodu je vhodnejší. Dohodli sa teda na tom, že Ul'Faeruk nebude ani v jednom rode a určí sa blízskom čase, keď sa objaví niekto vhodný na túto pozíciu. Magická škola Sorcere je zoskupenie mágov Podtemna, ktorý sa venujú magickému výskumu a uplatneniu praktickej a teoretickej časti mágie v službách mesta. Škola sa nachádza v Magickej štvrti Tzir Ularu, kde sýdlia členovia Sorcere.

Zhaunin

- učeň

Zhaunin strávi malý čas pod Melee-Maghtere aby sa naučil základy bojových stratégii aby mohol lepšie viesť výpravy. Pred dovŕšením titulu M'elzar už Zhaunin nie je oficiálne v výučbe svôjho pôvodného Faerna.. Zhaunin je mág v výučbe, je to najslabšie postavenie v Sorcere. Každý Zhaunin musí nájsť svôjho Faerna ktorý je ochotný učiť mladého mága, a tak môžu spolu pracovať ako tím. Zhaunini sú väčšinou zapálení študenti, ktorých najhlavnejšiou úlohou je robiť rituály, experimenty a pokračovať v štúdiu.

M'elzar

M'elzar je v podstate Zhaunin, ktorý dokončil 90% tréningu s jeho učiteľom. M'elzar je už skúsený mág, ktorý by mal v boji vydržať aj sám, pár krát do týždňa by mal pracovať s Faernom na výskume alebo zložitejších experimentoch.

Faern

Tajnostkársky a múdry, Faern slúži mestu ako veľmi silná strelecká (magická) podpora. Väčšina Faernov sú muži. Sú veľmi zruční v obore mágie. Avšak ich nepohodlnosť môže často viesť k problémom.

Ul'Faeruk

(v současné době I’lhar’yn Ylen’zres‘s) Je arch-mágom školy. Ul'Faeruk pozná starodávne tajomstvá a má prístup k celej knižnici Sorcere. Často zvoláva Sorcere aby podstúpili úlohu pomôcť Ul'Faerukovi v odkrytí nejakých starodávnych magických tajomstiev. Každý kto sa chce stať Ul'Faeruk musí však poraziť ostatných mágov, ktorý majú tiež záujem o toto miesto, víťaza menuje Ilharess s Yathtallar.

Každá hodnost v rámci akademie má různé uniformy v barvách akademie. Pri postupe na ďalšiu hodnosť sa mág rozhodne, či ostane v Sorcere alebo odíde. Každý, kto dosiahne nejakú hodnosť (od M'elzara nahor) dostane listinu o úspešnom absolvovaní skúšok. Túto voľbu opakuje vždy pri ďalšiom postupe.

Akademie Melee-Maghtere (rozpracováno)

Sargtlin

Nový student akademie, který byl teprve nedávno přijat do výcviku, můžeš jich být neomezený počet. Neschopní jedinci můžou být potrestáni za svoji neschopnost trestem nejvyšším. Od této hodnosti se očekává, že udělá vše proto, aby se její členové posunuli dále.

Drada'quarth

Poddůstojník, zpravidla student co velí dané třídě, po absolvování Melee-Maghtere studenti získavají tento titul (základní titul vojáka). Daný jedinec dokázal určité schopnosti, které dokáže využít při výcviku a vedení kadety hodnosti Sargtlin. Je pod přísným drobnohledem vyšších hodností. Od jedince se očekává perfekcionismus a naprostá oddanost. Odpromovaní studenti jsou vyřazeni jako vojáci pro některý rod nebo speciální oddíl, případně pracují dál pro Melee-Maghtere.

Sut'rinos

Velitel, který dohlíží na všechny studenty akademie Melee-Maghtere. Také se stará o pořádek v ulicích města. Sut'rinos má nárok na byt hrazený městem. Zde již dochází k selekci - tuto pozici zastávají jen ti nejlepší z nejlepších.

Ul‘saruk

Velitel akademie Melee-Maghtere.

Každá hodnost v rámci akademie má různé uniformy v barvách akademie. Melee-Maghtere vyznačuje sytě rudá - krvavá barva. Nejnižší hodnosti nosí šerpy v barvách akademie.

Řád Arach-Tinilith (rozpracováno)